Diller

Üst Menu

User menu

Müdür


Yüksekokul Müdürü

Prof. Dr. Alper Osman ÖĞRENMİŞ

E-Posta

aogrenmis@firat.edu.tr

Telefon

0 (424) 511 20 84 Dahili: 114

 

0 (424) 237 00 00 Dahili:3550

Fax

0 (424) 511 20 83

Meslek Yüksekokulu Müdür Görev Tanımı

 

ORGANİZASYONEL BİLGİLER

Adı Soyadı

Alper Osman ÖĞRENMİŞ

Kurumu

Fırat Üniversitesi

Görevi ve Ünvanı

Meslek Yüksekokulu Müdürü/Doç.Dr.

Üst Yönetici/Yöneticileri

Rektör

Altındaki Bağlı Birim ve İş Ünvanları

Tüm Akademik - İdari Personel ve Birimler

GÖREVİN KISA TANIMI

Meslek Yüksekokulu ve birimlerinin temsilcisi olan Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile doğrudan atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere okulun aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak seçer.

Fırat  Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUKLARI

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.

2. Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai

yetki ve sorumluluğa sahiptir.

3. Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder. Meslek Yüksekokulunun vizyon ve stratejisini

belirleyerek gerçekleştirilmesini takip eder.

4. MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO birimleri arasında

düzenli çalışmayı sağlamak,

5. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

6. MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, MYO bütçesi ile ilgili

öneriyi MYO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

7. MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

8. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

9. MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde

gerekli güvenlik önlemlerini almak.

10. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması.

11. Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi.

12. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının

alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

YETKİLERİ

1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3. Fırat Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

4. İmza yetkisine sahip olmak,

5. Harcama yetkisi kullanmak.

6. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme,

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

7. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve

izin verme yetkisine sahip olmak.

8. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip

olmak.

 

Meslek Yüksek Okulu Müdürü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Rektöre karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

Türkçe