Diller

Üst Menu

User menu

Yüksekokul Sekreteri

Yüksekokul Sekreteri
Mevlüt KIRMIZIGÜL
Telefon 
0 (424) 511 20 84
e-posta
mkirmizigul@firat.edu.tr

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

 

ORGANİZASYONEL BİLGİLER

Adı Soyadı

Mevlüt KIRMIZIGÜL

Kurumu

Fırat Üniversitesi

Görevi ve Ünvanı

Yüksekokul Sekreteri

Üst Yönetici/Yöneticileri

Meslek Yüksekokulu  Müdürü

Astları

İdari Personel

GÖREVİN KISA TANIMI

Fırat  Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUKLARI

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar.

2. Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar.

3. Meslek Yüksek Okulu’nun (MYO) üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar.

4. Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunur.

5. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar.

6. Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar.

7. Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

8. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.

9. Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.

10. Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.

11. Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.

12. Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim-demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir.

13. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder, Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder.

14. Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve zamanında yerine getirilmesini sağlar.

15. Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.

16. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur.

17. İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar.

18. İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir.

19. Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol eder, gereği için hazırlıklar yapar. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür.

20. Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar.

21. Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.

22. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar.

23. Halkla ilişkilere özen gösterir, Kongre, Seminer, Toplantı, Ağırlama çalışmalarında görev almak ve kurumdan memnun ayrılmalarına katkı sağlar.

24. Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

1.Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

3. İmza yetkisine sahip olmak,

4. Harcama yetkisi kullanmak.

5. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

Yüksekokul Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okulu Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

               

 

Türkçe